Celego Near Vision Test

Celego är en ny typ av närsynstest som man själva kan  använda utan hjälp från vårdpersonal.

Celego är ett nytt, innovativt självtest för snabb självbedömning och övervakning av synen vid läsavstånd. Kulturella och inlärningsproblem i samband med traditionella tryckta tester undviks genom att presentera nya kombinationer av bokstäver och siffror. Med röstinspelning och uppspelning rättar användaren själv: ingen extern övervakning behövs.

Testet mäter den tid som krävs för att läsa en text vid en viss teckenstorlek. Celego mäter den minsta storleken som möjliggör korrekt avläsning inom en fast tid.

Testresultaten lagras internt. När en baslinje har ställts in möjliggör repetition övervakning av förändringar över tid.

Funktioner

  • Spelar in användarens röst
  • Röstinspelnings spelas upp och används vid rättning
  • Kalkylerar synstatus
  • Diagram visar synstatus över tid
  • Exportera diagram som PDF

Specifikationer

Programmering: Man & Mouse, Bosse Nilsson
Idé & kund: Visumetrics, professor Lars Frisén

Mer info

 

Celego Near Vision Test

Celego selftest is a new type of near vision test which can be used without assistance from healthcare professionals.

Celego is a new, innovative, self-test for rapid self-assessment and monitoring of vision at a reading distance. Cultural and learning problems associated with traditional printed tests are avoided by presenting ever-new combinations of letters and digits. Using voice recording and playback the user self-scores results: no outside supervision is needed.

The test depends on the fact that the time needed to read a text depends on its font size. Celego measures the smallest size that allows accurate reading within a fixed time.

Test results are stored internally. Once a baseline has been set, repetition allows monitoring of change over time.

Functions

  • Recording of users voice
  • The voice is played back when correction is made
  • Calculates vision state
  • Chart displays result over time
  • Export charts as PDF

Specifications

Programming: Man & Mouse, Bosse Nilsson
Idea & customer: Visumetrics, Professor Lars Frisén

Mer info