Våra senaste produkter:

En modern syntavla - Gör det själv

Celego är en ny typ av närsynstest som man själva kan  använda utan hjälp från vårdpersonal.

 • Spelar in och upp din röst
 • Man rättar själv. Diagam visar resultat över tid

Mer info

Hälsoapp - Testa synstörningar gratis

Visual Disorder Atlas är släppt i ny version. Appen är utvecklad för Visumetrics och professor Lars Frisén. Över 40 synstöringar är illustrerade där man kan ställa in animationen för att få exakt resultat.

 • På svenska och engelska
 • Prova utvalda illustrationer gratis

Mer info

Verktyg för att underlätta läsning efter stroke

Träna att läsa med ett labyrintspel samt en "animerad linjal"

 • Labyrint-spel hjälper patienten att se i riktning mot sin synförlust
 • StreamLights - ett läshjälpmedel

Mer info

Läsakrobaten 2.0

Vår populära app Läsakrobaten  i ny version

 • Träna även på engelska
 • Flera användare kan träna i samma app

Mer info

Nilento.se

Ny website för Nilento Studio. Systemet hanterar produkter, videos, bildgallerier och musik (CMS).

 • Kund redigerar sidor och produkter i webbrowser
 • Sidor skapas automatiskt för CD-album, musik, videos och bilder

Mer info

BeslagsGruppen.se

Ytterligare en ny site vi tagit fram med, vad vi tycker, marknadens bästa CMS. Kunden anger vilka bilder, PDF-filer, material, videos och artiklar en produkt har och sidorna skapas automatiskt.

 • Kund redigerar sidor och produkter i webbrowser
 • Produkter läggs till i web-databas. Sidor skapas automatiskt

Mer info

Our latest products:

A modern Vision Test - DIY

Celego selftest is a new type of near vision test which can be used without assistance from healthcare professionals.

 • Recording and playback of your voice
 • A chart displays result over time

More info

Health App- Test vision disturbance for free

A new version of Visual Disorder Atlas. The app is developed for Visumetrics and Professor Lars Frisén. Over 40 visual disturbances are illustrated where you can influence the animation to get the perfect result.

 • English and Swedish
 • Try selected illustrations for free

More info

Tools to facilitate reading after stroke

Practice reading with a maze game and an "animated ruler"

 • The maze - helps the patient to see in the direction of their vision loss
 • StreamLights - a reading aid

More info

New app - Reading Acrobat

Learn to read in a fun way. Our popular swedish app "Läsakrobaten" is now available in English.

 • Practice letters and words in British, American or Australian english
 • Multiple users can practice in the same app

More info

Nilento.se

A new website for Nilento Studio. The system handles products, videos, picture galleries and music (CMS).

 • The customer edit pages and products in a web browser
 • Pages are created automatically for CD albums, music, videos and images

More info

BeslagsGruppen.se

Another website we created with, what we think, the best CMS on the market. The customer specifies which images, PDFs, materials, videos and articles a product has and the pages are created automatically.

 • The customer edit pages and products in a web browser
 • Products are added to the database. Pages are created automatically

More info

 

Block Quote