Läsakrobaten

Lär dig läsa på ett kul sätt

Pedagogik

Läsakrobaten är framtagen tillsammans med Läxproffs Göteborg. Appen är grundad på dagens pedagogik om läsinlärning med ord från barnens egna ordförråd. Man tränar två bokstäver åt gången och lär sig läsa genom att ljuda ihop korta ord men också genom den s.k. ordbildmetoden.

Animerad hjälp och röst

Animerad hjälp med röst gör appen lättanvänd. Elever behöver inte läsa text för att förstå appen. Allt för att den ska hjälpa ditt barn att lära sig läsa på ett roligt och framgångsrikt sätt!

Bilder och musik

Bilder och musik är framtagna speciellt för appen. Det gör övningarna konkreta och roliga. De är fantasifulla och älskade av barnen som använt appen.

Översikt av resultat

Man får brons, silver eller guld när man klarat en övning. Poäng-översikt finns som kan användas av eleven, läraren eller föräldern.

Flera användare

Man kan vara 4 användare i samma app. Varje användare kan ha en egen avatar/ikon.

Flera språk

Varje användare kan träna både svenska och engelska - brittisk, amerikansk och australisk.

3 enheter

Samma app kan användas för iPhone, iPad och Mac-datorer.

 

 

Bokstav+bild

Dra bild till rätt bokstav. Hitta första bokstaven i bildens ord.

Bingo

Dra en bokstav från bingoplattan till det ofärdiga ordet intill.

Bilda ord

Bilda ord genom att sätta ihop två delar.

Memory

Som memory, men bild och ord är par.

Rim

Dra ett ord som rimmar till magneten.


Mer info

Video-presentation

2 minuters video som demonstrerar Läsakrobaten

Läsakrobaten App Store

Ladda ner från App Store

Detaljer om Läsakrobaten

Fler bilder, skärmdumpar, dokument och info om appen

 

Reading Juggler

Learn to read in a fun way

Teaching Methodology

Reading Juggler is developed together with Läxproffs Göteborg. The app is based on today's pedagogy of learning to read with words from the children's own vocabulary. You practice two letters at a time and learn to read by putting short words together, but also through the so-called the word picture method.

Animated help and voice

Animated voice help makes the app easy to use. Students do not need to read text to understand the app. Everything to help your child learn to read in a fun and successful way!

Images and music

Pictures and music are created especially for the app. It makes the exercises concrete and fun. They are imaginative and loved by the kids who used the app.

Overview of results

You get bronze, silver or gold when you have passed an exercise. A score overview is used by the student, teacher or parent.

Multiple users

You can be 4 users in the same app. Each user can have their own avatar/icon.

Several languages

Each user can practice both Swedish and English - British, American and Australian.

3 devices

The same app can be used for iPhone, iPad and Mac computers.

 

 

Letter & Image

Drag the picture to the correct letter. Find the first letter of the word in the picture.

Bingo

Drag a letter from the bingo board to the unfinished word next to it.

Build Words

Form words by putting two parts together.

Memory

Like memory, but picture and word are a pair.

Rhyme

Drag a rhyming word to the magnet.


More info

Video presentation

2 minute video demonstrating the Reading Juggler

App Store

Download from the App Store

Details about the Reading Juggler

More images, screenshots, documents and info about the app