Översättningssystem

Husqvarna har kataloger på mer än 20 språk. Varje produkt har ett antal olika texter som skall framställas, översättas och korrekturgranskas. Detta skedde tidigare per mail, man skickade PDF-filer ett antal gånger, vilket var väldigt tidskrävande.

Systemet erbjuder central lagring och hantering av texter. Samt effektiv korrektur-hantering. Kund, copys och översättare kan använda systemet över internet från olika länder.

Funktioner

  • Online översättning och korrekturhantering
  • Klipp & Klistra in i inDesign (med fullt språk/tecken-stöd)
  • Obegränsat antal språk

Specifikationer

Server: FileMaker Server
Översättning ock korr görs i webbrowser
Programmering & systemdesign: Bosse Nilsson  (Man & Mouse)
Utvecklad för: Hundra Reklambyrå

Mer info

 

No items found.

Translation System

Husqvarna has catalogs in more than 20 languages. Each product has a number of different texts to be produced, translated and reviewed. This was previously done by e-mail. PDF files were sent a number of times, which was very time-consuming.

The system offers central storage and handling of texts. As well as efficient proofing. Customers, copys and translators can use the system over the Internet from different countries.

Functions

  • Online translation and proof mangament
  • Edit & Paste into inDesign (with full language / character support)
  • Unlimited numner of languages

Specifications

Server: FileMaker Server
Translation and corrections made in web browser
Programming & system design: Bosse Nilsson (Man & Mouse)
Developed for: Hundra Reklambyrå

Mer info

 

No items found.